STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville
1. Käyttöoikeus ja julkaisuoikeus

1.1 Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää tilaajalle (Asiakas) oikeuden käyttää tilattua kuvaa tilauksessa määritellyllä tavalla. Näissä ehdoissa kuvalla tarkoitetaan valokuvaa, videokuvaa, grafiikkaa tai näiden yhdistelmää.

1.2 Kuviin myönnetään seuraavia oikeuksia Asiakkaan tilauksen mukaisesti:

a) Ei julkaisuoikeutta:

Käyttöoikeus ilman julkaisuoikeutta oikeuttaa Asiakkaan hyödyntämään ostamaansa kuvaa ainoastaan henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käytössä. Kuviin ei näin ollen sisälly julkaisuoikeutta missään muodossa tai kanavassa, painettuna tai sähköisesti.

b) Kertajulkaisuoikeus:

Kertajulkaisuoikeus antaa Asiakkaalle oikeuden julkaista kuva yhden kerran. Yhdeksi julkaisuksi luetaan toimituksellisen jutun samanaikaiset versiot esim. painetussa ja verkkomediassa.

Julkaisuoikeuden myöntämistä varten Asiakkaan on ilmoitettava kuvan käyttötapa, julkaisu tai mainosväline sekä loppukäyttäjä. Asiakas vastaa käyttöyhteyden laillisuudesta sekä tarvittavien lupien hankkimisesta kohdan 3 mukaisesti. STT pidättää oikeuden olla myöntämättä käyttöoikeutta Asiakkaan ilmoittamaan käyttöyhteyteen.

Asiakas voi julkaista sosiaalisessa mediassa kuvan pienennetyn version, jossa on vesileimattuna tekijänoikeustiedot, kun kuvan tiedoissa on tämä erikseen mainittu. Tällainen versio kuvasta (”some-kuva”), on ladattavissa tilauksen yhteydessä. Vain tekijänoikeustiedoilla vesileimatun kuvan voi julkaista sosiaalisessa mediassa.

1.3 Asiakas ei saa siirtää saamiaan oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

1.4 Käyttö- tai julkaisuoikeus ei tarkoita yksinoikeutta, ellei sitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

1.5 Uusinta- tai lisäkäytöstä on sovittava etukäteen kirjallisesti STT:n kanssa. Jos kuva julkaistaan ilman STT:n myöntämää uusinta- ja lisäkäyttöä koskevaa lupaa, veloitetaan julkaisusta kaksinkertainen hinta normaaliin verrattuna.

Yksinkertaistaen:

1.2a Kuvan saat julkaista vain, jos olet ostanut sille julkaisuoikeuden. Esim. kuvan lisääminen verkkosivulle vaatii julkaisuoikeuden.

1.2b Sosiaalisessa mediassa, esim. Facebookissa tai Twitterissä, voi julkaista vain kuvan, jossa kuvaan on kirjoitettu näkyviin Lehtikuvan tekijänoikeustiedot. Tällainen kuvaversio, ”some-kuva” on ladattavissa tilauksen yhteydessä.

1.3 Käyttö- tai julkaisuoikeutta on vain sillä, joka sen on hankkinut. Oikeuksia ei voi siirtää tai myydä.

1.5 Jos haluat tehdä kuvalla muuta kuin mistä olet tilaushetkellä ilmoittanut, ota yhteyttä!

2. Tekijänoikeus ja kuvan taloudelliset oikeudet

2.1 Kuvien tekijänoikeus on STT:llä ja/tai STT:n edustamalla kuvaoikeuden haltijalla. Tekijänoikeus ei siirry Asiakkaalle tilauksen yhteydessä.

2.2 Vaikka kuvan tekijänoikeus olisi jo rauennut tilaushetkellä tai raukeaisi tilaushetken jälkeen, kuvan taloudelliset oikeudet säilyvät STT:llä. Kuvan käytöstä peritään aina näiden toimitus- ja käyttöehtojen mukainen maksu.

Yksinkertaistaen:

2.1 Tekijänoikeus ei siirry ostotilanteessa.

2.2 Historiallisten kuvien tekijänoikeudet raukeavat aikanaan, mutta tämä ei muuta tilaushetkellä myönnettyjä julkaisu- ja käyttöoikeuksia.

3. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

3.1 Asiakas vastaa kuvan käyttöyhteyden laillisuudesta sekä viranomaissäännösten ja hyvien tapojen noudattamisesta kuvaa käyttäessään tai sen julkaistessaan. Asiakas vastaa siitä, ettei kuvaa käytetä tai julkaista kenenkään kunniaa tai yksityiselämää loukkaavalla tavalla tai muutoin lainvastaisesti.

3.2 Asiakas vastaa lupien hankkimisesta kuvassa esiintyvien nimien, henkilöiden, teosten, tavaramerkkien ja yksityisomaisuuden osalta julkaistessaan kuvan. Asiakas on vastuussa kolmansien osapuolten tekemistä korvausvaatimuksista tarvittavien lupien puuttuessa.

3.3 Kuvan käyttö on Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin Lehtikuvan kuvakannasta ostamistaan kuvista, jotka on luovuttanut kolmannelle taholle, esimerkiksi lahjana. Lisäksi Asiakas vastaa niistä kuvista, jotka Asiakkaan valtuutuksella tai ilman valtuutusta on tilattu Asiakkaan nimissä.

3.4 Kuvan käyttöilmoituksena Asiakkaan on lähetettävä STT:lle maksuton tekijänoikeuskappale julkaisusta, jossa kuvaa on käytetty tai linkki kuvan sähköiseen julkaisuun. Ellei Asiakas toimita käyttöilmoitusta 14 päivän kuluessa kuvan julkaisusta, on STT:llä oikeus periä hinnaston mukaiset käyttöseurantakulut.

Yksinkertaistaen:

3.1 Älä käytä kuvia vahingoittaaksesi muita.

3.2 Lait ja säännökset säätelevät monia kuvan julkaisutapoja. Esim. kuvan käyttämiseen markkinoinnissa täytyy kuvassa esiintyviltä henkilöitä pyytää lupa.

3.3 Älä anna käyttäjätunnustasi muille. Jos tunnuksellasi tilataan kuvia, olet velvollinen maksamaan tilauksen. Jos annat ostamasi kuvan lahjaksi, muista, että nämä toimitusehdot velvoittavat myös kuvalahjan saajaa.

4. Maksu

4.1 Tilatusta kuvasta peritään STT:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen korvaus.

4.2 Kuvan tilaus STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta on maksuperuste. Maksu tapahtuu oston yhteydessä valittavissa olevilla maksutavoilla.

4.3 Jos Asiakkaan virheellisesti tai puutteellisesti ilmoittamien laskutustietojen takia joudutaan Asiakkaalle lähettämään uusi lasku tai hyvityslasku, on STT:llä oikeus periä voimassaolevan hinnaston mukainen uudelleenlaskutuslisä.

5. Peruutus- ja palautusoikeus

5.1 Kuluttajia koskeva peruutus- ja palautusoikeus ei koske digitaalisia tuotteita, jotka toimitetaan sähköisesti ja ovat kuluttajan suostumuksella ladattavissa tilauksen vahvistushetkestä alkaen.

5.2 Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä välittömästi, kun kuva on tilattu STT:n sähköisestä Lehtikuva-kuvakannasta tai muuten vastaanotettu.

6. Ohjeita ja rajoituksia kuvan käyttöön ja julkaisuun

6.1 Asiakas voi käyttää kuvaa vain tilauksessa määritellyllä tavalla. Jos Asiakas haluaa muuttaa käytön tapaa, on siitä sovittava kirjallisesti STT:n kanssa.

6.2 Kuvan tiedoissa mainittuja käytön rajoituksia on ehdottomasti noudatettava.

6.3 Jos kuvaa on tarkoitus käyttää ulkomaisissa julkaisuissa tai kansainvälisessä levityksessä, on tästä sovittava kirjallisesti etukäteen STT:n kanssa.

6.4 Kuvaa julkaistaessa on mainittava kuvalähteenä sekä valokuvaajan tai ulkomaisen kuvatoimiston että Lehtikuvan nimi. Ellei kuvalähdettä mainita, korotetaan kuvan julkaisuhintaa 50 %.

6.5 Kuvaa ei saa manipuloida ilman STT:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Yksinkertaistaen:

6.2 Jos kuvan tiedoissa kielletään jokin julkaisukanava, esim. sosiaalinen media, tätä kieltoa tulee noudattaa. Tarkista rajoitukset ennen kuvan ostamista.

6.5 Kielletty manipulointi tarkoittaa sellaista kuvan muokkausta, joka olennaisesti muuttaa kuvan antamaa tietoa tai viestiä. Esim. sävyjen säätäminen on sallittua.

7. Kuvan säilytys

7.1 Kertajulkaisuoikeudella tilatun kuvan kuvatiedostoa ei saa arkistoida, vaan se on tuhottava heti käytön jälkeen. Kuvan saa julkaisun jälkeen säilyttää ainoastaan sen julkaisuyhteydessä.

7.2 Ilman julkaisuoikeutta tilatun kuvan saa arkistoida.

Yksinkertaistaen:

7.1 Kuvan saa julkaisun jälkeen säilyttää ainoastaan sen julkaisuyhteydessä. Ei esim. kansiossa omalla tietokoneella.

8. STT:n vastuu

STT vastaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. STT:n vastuu rajoittuu Asiakkaalta perittyyn hintaan. STT ei vastaa välillisestä tai kolmannelle aiheutetusta vahingosta.

9. Muut ehdot

Muilta osin Lehtikuvan kuvakauppaan sovelletaan STT:n verkkopalveluiden yleisiä käyttöehtoja ja tietosuojalauseketta sekä muita mahdollisesti sopijapuolten välillä kirjallisesti sovittuja ehtoja.

Yksinkertaistaen:

9. Muilta osin Kuvakauppaan sovelletaan STT:n verkkopalveluiden yleisiä ehtoja. Tutustu myös niihin ennen tilauksen tekemistä!

Voit ladata tulostettavan muodon Lehtikuvan toimitus- ja käyttöehdoista täältä.